سه بعدی دات کام چیست؟

بسیار می‌خوانیم که دنیا در حال تغییر است و دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست و قرار هم نیست بشود. در اینگونه صحبت‌ها بیشتر از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت یاد می‌شود که عامل اصلی تغییرات هستند. از طرفی دیگه می‌شود که بسیاری از افراد متوجه این تغییرات هستند و از طرف دیگر این افراد توانایی همگام شدن با تغییرات را ندارند.

ما فکر می‌کنیم که در تغییرات بزرگ تمدنی چند عامل می‌توانند موجب عقب‌ماندگی بعضی از افراد و تمدن‌ها شوند:

  • عدم آگاهی و شناخت کافی از وسعت و ماهیت تغییرات
  • نداشتن ابزارهای لازم برای همگام شدن با تغییرات

از نگاه تکنولوژی می‌توان تکامل بشر را به چند دسته تقسیم کرد:

  • قبل از مدرنیته: رشد بسیار کند و محدود ابزارها
  • انقلاب صنعتی اول
  • انقلاب صنعتی دوم
  • انقلاب صنعتی سوم
  • انقلاب صنعتی چهارم

هرچند که از دیدگاه تکنولوژی گلوگاه‌های تاریخی از نوع صنعتی‌اند، ولی به این معنا نیست که تکنولوژی تاثیرات متقابل همه‌ی جنبه‌های بشری را بر خود نادیده بگیرید. در انقلاب صنعتی اول تکنولوژی توانست بر ارتباطات و اقتصاد تاثیر مستقیم بگذارد. در انقلاب صنعتی دوم تکنولوژی توانست مشاغل و فرهنگ کار را دگرگون کند. در انقلاب صنعتی سوم تکنولوژی کمک کرد که انسان برای اولین‌بار از آسمان به زمین نگاه بیاندازد.

و اما انقلاب صنعتی چهارم دیگر چیست؟! حتما پیش از خواندن ادامه‌ی این نوشته، مقاله‌ی “انقلاب صنعتی چهارم: بازیگران و تاثیرات آن” را به قلم آرمین محسن‌پور بخوانید.

همانطور که در این مقاله هم آمده است، ساخت افزایشی، یکی از بازیگران انقلاب صنعتی چهارم است.

سه بعدی دات کام” هدف خود را رسیدن به مرجعیت حوزه‌ی ساخت افزایشی در ایران قرار داده است.

“سه بعدی دات کام” چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

  • فروش پرینتر سه بعدی
  • فروش اسکنر سه بعدی

 

صاحب امتیاز و مدیر وبسایت “سه بعدی دات کام” : 

مهندس آرمین محسن‌پور |‌ مدیر عامل شرکت “طراحان صنعت سات”